แรกพบจรดใจรัก (แรกรักสลักใจ, #5) ถังอิน

ISBN:

Published: January 2013

Paperback

234 pages


Description

แรกพบจรดใจรัก (แรกรักสลักใจ, #5)  by  ถังอิน

แรกพบจรดใจรัก (แรกรักสลักใจ, #5) by ถังอิน
January 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 234 pages | ISBN: | 8.38 Mb

เผยอิงลัวแหงหออัญมณีมาทีเมืองเตาดำดวยจุดประสงคสองประการ หนึงเพือเปนแมสือใหสหายสนิทกับผูเปนเสมือนพีชาย สองเพือเจรจาการคาความรวมมือกับนายนอยเรือนหงสวิเศษ ดวยแกวผลึกในกรรมสิทธิของเขาเลอคาหาใดเปรียบภารกิจทังสองซึงแยกขาดนันกลับมีอันตองคาบเกียวกัน เพราะมูMoreเผยอิงลั่วแห่งหออัญมณีมาที่เมืองเต่าดำด้วยจุดประสงค์สองประการ หนึ่งเพื่อเป็นแม่สื่อให้สหายสนิทกับผู้เป็นเสมือนพี่ชาย สองเพื่อเจรจาการค้าความร่วมมือกับนายน้อยเรือนหงส์วิเศษ ด้วยแก้วผลึกในกรรมสิทธิ์ของเขาเลอค่าหาใดเปรียบภารกิจทั้งสองซึ่งแยกขาดนั้นกลับมีอันต้องคาบเกี่ยวกัน เพราะมู่หรงเช่อผู้ซึ่งนางต้องเจรจาด้วยเกิดติดใจในตัวนางแต่แรกพบ จึงยื่นเงื่อนไขว่าหากนางไม่ยอมอยู่ข้างกายเขา การแต่งงานของคนอีกคู่จะไม่มีวันเป็นไปได้ และรับรองด้วยว่าสหายสนิทของนางจะถูกหลู่เกียรติแน่แท้ขณะที่เขาถูกใจนาง เผยอิงลั่วกลับรู้สึกหวาดกลัวคนผู้นี้ ชายซึ่งใบหน้าหล่อเหลายิ้มแย้มเป็นนิจ ทว่าการกระทำกลับโหดเหี้ยมเย็นชา นางมาเพื่อสานรักให้คนสองคน แต่ตนกลับกลายเป็นสาเหตุให้พวกเขาอาจต้องพรากจาก เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้แต่ตอบรับเงื่อนไขอยุติธรรมนั่นแล้ว หากนางจะทำให้เขาได้รู้ว่าคนสกุลเผยใช่ว่าใครอยากได้ก็จะเป็นไปโดยง่าย!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แรกพบจรดใจรัก (แรกรักสลักใจ, #5)":


universe.reader100mbooke.club

©2013-2015 | DMCA | Contact us